Хубер Технолоджи България
член на Huber group

Продукти и приложения


Бестселъри в
пречистването

Малки ПСОВ: Решения на HUBER SE за децентрализирано третиране на отпадъчните води

Инвестирайте минимум пари в пречистването на отпадъчни води – не в тяхното транспортиране по канали!


Мини пречиствателни станции и малки пречиствателни станции

В Германия в момента ситуацията е следната: 93 % от населението са свързани с централни пречиствателни станции за отпадъчни води, останалите 7 % обаче създават над 70 % от общо внасяните в околната среда органични замърсители.


Това се дължи преди всичко на недостатъчното третиране със съществуващите децентрализирани решения. Това са предимно многокамерни изнивателния ями, които наистина отстраняват твърди частици, но само малко органични вредни вещества. Заедно с азотните и фосфорните съединения те постъпват с оттичащия се поток в околната среда. Често последицата от това е замърсяване на подпочвените води, а с това и на ресурсите от питейна вода. За да бъде избегнато това в бъдеще бяха направени по-строги разпоредбите за децентрализираното третиране на отпадъчните води, така че мини пречиствателни станции, които в бъдеще ще се строят и ще се експлоатират дългосрочно, трябва да разполагат с биологично стъпало.


Мини пречиствателните станции на HUBER SE изпълняват всички изисквания за едно ефикасно бъдещо пречистване на отпадъчните води. Съоръженията от серията MembraneClearBox® (до 8 жители и 10-150 жители) могат безпроблемно да бъдат инсталирани като дооборудващи агрегати респ. като монтажни агрегати в налични многокамерни изгнивателни ями, а също и в предстоящи за изграждане многокамерни ями.


Малки ПСОВ: Решения на HUBER SE за децентрализирано третиране на отпадъчните водиНай-новата и най-модерна за сега техника в биологичното третиране на отпадъчни води представлява Технологията за мембанно активиране. Тук се касае за познатата технология на активиране с активна биомаса в комбинация с едно разделяне на биомасата от пречистените отпадъчни води посредством потопени микро – или ултрафилтрационни мембрани. След въвеждане на тази техника за централни инсталации тя придобива все по-голямо значение също и за децентрализирани решения в пречистването на битови отпадъчни води. Благодарение на компактната си и спестяваща място конструкция и възможността чрез отстраняване на бактерии и микроорганичми отпадъчните води да се използват повторно се дава значим принос към оборотната циркулация на пречистената вода.


При планирането на решения за децентрализирани проблеми с отпадъчни води HUBER SE се концентрира върху модерната мембранна технология и разработи технологиите VRM® и VUM®. За третирането на отпадъчни води в по-големи общности беше разработена технологията VacuumRotationMembrane, а за мини пречиствателни станции се използва технологията VacuumUpstreamMembrane. При двете технологии чрез използваната мембрана, която има отвори с диаметър 1500 пъти по-малък от дебелината на човешки косъм, се задържат гарантирано всички твърди частици и бактерии, както и почти всички микроорганизми, като по този начин става възможно повторно използване на пречистената вода.


За приложение в децентрализираното пречистване на отпадъчни води бяха разработени високоефективните системи на HUBER SE като мини и малки пречиствателни станции


  • HUBER MembraneClearBox® до 8 ЕЖ
  • HUBER MembraneClearBox® от 10 до 150 ЕЖ
  • HUBER BioMem® до 500 ЕЖ

Малки ПСОВ: VRM-технологията за централни инсталации от всякаква големинаСъс съоръженията MembraneClearBox® и Huber BioMem® фирма HUBER SE създаде качествени продукти, които оптимално могат да се паснат в конкретната ситуация в областта на третирането на отпадъчни води. С тях могат да бъдат покрити – заедно с VRM-технологията за централни инсталации от всякаква големина – всички големини и приложения в децентрализираното биологично пречистване на отпадъчни води.


Особени предимства те имат освен за домакинства или селища, така също и за разположени отдалечено хотели и гостилници, голф-игрища и курортни комплекси, за обекти в природозащитени или планински области. Специално при голф-игрища, но също и при хотели преминалите през мембраната отпадъчни води могат да се използват отново за напояване. Напълно нови аспекти базирани на ориентираното към бъдещето пречистване на отпадъчни води се получават и за общини, които се намират в карстови райони. Отличното качество на мембранно филтрираните отпадъчни води предлага нови възмогности за спестяващи разходи концепции.


HUBER SE - цялото многообразие на децентрализираното пречистване на отпадъчни води


Децентрализирани технологии за третиране на отпадъчни води и отчасти също с повторно оползотворяване на водата през следващите години ще се използват все повече на фона на проблемите с отпадъчните води в много региони на света. Особено интересни са децентрализираните концепции за:


  • селски общини
  • селища, нови квартали
  • хотелски комплекси
  • пътнически, търговски и военни кораби
  • промишлени и занаятчийски предприятия
  • Meга-градове с нарастнали структури
  • Градове и общини от развиващи се и проблемни страни.

За да се намери правилната концепция и съответния продукт за нея при децентрализираното третиране на отпадъчни води, е необходимо да се изследват подробно възможностите и условията в отделните страни и региони на света.


Затова ние предлагаме комплексен пакет от продукти за децентрализирано третиране на отпадъчни води. Тези продукти са съгласувани по оптимален начин помежду си и изградени на модулен принцип, така че те да могат да бъдат използвани и поотделно.


Ние Ви предлагаме иновационни продукти, които оптимално изпълняват всяка модерна концепция за децентрализирано третиране на отпадъчни води. Естествено всички те са изработени с доказалото се, утвърдено качество на HUBER SE.

Фото ГалерияИзтеглетеКонтакти